Vår värdegrund

Engagemang, Kunskap, Omtanke och Möjlighet.

Aktivitetshuset Kamgarn

Engagemang som gör skillnad

Med ett genuint intresse och engagemang för människor under LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade- arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för ett värdefullt liv utifrån den enskilda individen. Vi har ett stort engagemang för omsorgstagare och medarbetare.

Aktivitetshuset Kamgarn

Kunskap som skapar trygghet

Det som förenar oss medarbetare – så väl assistenter och handledare som administrativ personal – är kunskapen och omvårdnaden för att bidra en trygg miljö för de omsorgstagare och deltagare som vi arbetar tillsammans med. I vår strävan att alltid kunna möta de olika behoven som uppstår lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.

Aktivitetshuset Kamgarn

Omtanke – medkänsla som berör

Vår omtanke visar vi genom att vara lyhörda och hänsynsfulla för de behov och önskemål som omsorgstagare och deltagare har.  Genomförandeplanen utgör grunden för vårt dagliga arbete där omtanke skall präglas i alla moment.

Aktivitetshuset Kamgarn

Möjlighet – det stora i det lilla

 Tillsammans skapar vi möjligheter i vardagen. Genom stöd, service och omvårdnad ger vi omsorgstagare och deltagare förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi ser möjligheter i så väl de stora som de lilla.